Algemeen Nut Beogende Instelling

LPS Onderwijs (Lowys Porquinstichting) is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat LPS Onderwijs voor de Belastingdienst een instelling is die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Uiteraard kunnen we alleen een ANBI zijn als we voldoen aan een aantal voorwaarden.

anbi-logo-lps

ANBI Voorwaarden

 • LPS Onderwijs is een onderwijsinstelling die voor 100% gefinancierd wordt door de overheid.
  De ANBI-voorwaarde is dat een instelling met nagenoeg al haar activiteiten het algemeen belang moet dienen. Dit wordt ook wel de 90%-eis genoemd.
 • LPS Onderwijs is een stichting zonder winstoogmerk.
  De ANBI-voorwaarde is dat de instelling geen winstoogmerk mag hebben met het geheel van de activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • LPS Onderwijs voldoet aan de integriteitseisen. Al onze medewerkers hebben de beschikking over een VOG en worden permanent gescreend.
  De ANBI-voorwaarde is dat de instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling zijn betrokken, voldoen aan de integriteitseisen.
 • LPS Onderwijs werkt met een begroting en een verantwoordingsmodel die zijn vastgelegd in de statuten. Hiermee wordt voorkomen dat natuurlijke personen of rechtspersonen zeggenschap hebben over het vermogen alsof het hun eigen vermogen is.
  De ANBI-voorwaarde is dat geen enkele natuurlijk persoon of rechtspersoon mag beschikken over het vermogen van de instelling alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • LPS Onderwijs heeft een meerjarenbegroting, in de jaarrekening is een continuïteitsparagraaf opgenomen en tevens hanteert LPS Onderwijs beleid ten aanzien van risicomanagement. Dit bepaalt gezamenlijk de omvang van het vermogen. Dit alles maakt onderdeel uit van intern en extern toezicht.
  De ANBI-voorwaarde is dat de instelling niet meer vermogen mag aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.
 • In lijn met de vereisten die de Belastingdienst stelt voor de ANBI-status en conform de statuten van LPS Onderwijs worden de bestuurders bezoldigd naar de richtlijnen van de cao bestuurders PO en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding naar de richtlijnen van de VTOI-NVTK.
  De ANBI-voorwaarde is dat de beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • LPS Onderwijs stelt haar beleid op vanuit het Koersplan 2022-2025. Iedere school stelt aan de hand daarvan haar eigen schoolplan op ten behoeve van de uitvoering van het onderwijs op de locatie.
  De ANBI-voorwaarde is dat de instelling een actueel beleidsplan heeft.
 • LPS Onderwijs heeft als kerntaak het verzorgen van onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar. De beheerslast daarvan is functioneel en minimaal om aan die taakstelling tegemoet te komen. Dit wordt verantwoord in het bestuurlijk jaarverslag en de jaarrekening.
  De ANBI-voorwaarde is dat de instelling een redelijke verhouding heeft tussen de beheerkosten en bestedingen.
 • LPS Onderwijs heeft intern en extern toezicht, waardoor geborgd is dat aan de verplichtingen wordt voldaan.
  De ANBI-voorwaarde is dat de instelling aan de administratieve verplichtingen voldoet.

ANBI Gegevens