Over LPS als organisatie

Bestuur en organisatiestructuur

Het Bestuur, de schooldirecteuren en de vestigingsmanagers kinderopvang zorgen samen met onze medewerkers voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat voor de kinderen. Waar dit aan moet voldoen is vastgelegd in ons koersplan, onder andere gebaseerd op actuele wet- en regelgeving en onze visie. Bij de beleidsontwikkeling van LPS worden we ondersteund door diverse adviserende en toezichthoudende partijen.

COLLEGE VAN BESTUUR (CvB)

Het college van Bestuur bestaat uit voorzitter Stéphane Cépèro en (plaatsvervangend) voorzitter Els Kooijmans. Zij zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de stichting en alle locaties die onder de vlag van LPS werken.

Bestuursbureau

Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en bestaat onder andere uit: directeuren onderwijs en kinderopvang, beleidsmedewerkers, (financieel) administratief medewerkers, HR-adviseurs en systeembeheerders.

“Cijfers op zich zeggen niets. Het verhaal erachter wél! En daar helpen wij bij.”

Ronald Jaspers
Beleidsmedewerker Financiën

Het Breed Beraad

Het Breed Beraad bestaat uit schooldirecteuren, vestigingsmanagers van de kinderopvang en het CvB. Zij adviseren gezamenlijk het CvB ten aanzien van verbetering van het onderwijs en uitvoering van het beleid.

Ondernemingsraad (OR)

De OR bestaat uit personeelsleden van LPS Kinderopvang. De OR is bevoegd om hun standpunten, ten aanzien van alles wat van belang is voor de kinderopvangorganisatie, kenbaar te maken aan het CvB.

RAAD VAN TOEZICHT (RvT)

De RvT bestaat uit personen met een diversiteit aan expertise en houdt toezicht en controle op taken en bevoegdeden van het CvB. Zij hebben naast wettelijke ook specifieke bevoegdheden op de gebieden Identiteit en Kwaliteit.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een MR met minimaal 4 en maximaal 8 leden, bestaand uit ouders en personeelsleden. Zij maken hun standpunten kenbaar en doen voorstellen. Namens het CvB voeren de schooldirecteuren het overleg.

De MR is bereikbaar via mailadres mr@lpsnet.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat voor de helft uit personeelsleden van LPS en voor de andere helft uit ouders. De GMR is bevoegd om hun standpunten over alles wat van gemeenschappelijk belang is voor de scholen, kenbaar te maken aan het CvB.

De GMR is bereikbaar via mailadres gmr@lpsnet.nl.

Jaarverslag