Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature lid Raad van Toezicht

Lowys Porquin (spreek uit als lowies porkwien) staat voor het bieden van een vertrouwde omgeving, ruimte voor ontwikkeling, het creëren en goed voorbereid zijn op het burgerschap in een mondiale leef-, leer- en werkomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

 

Lowys Porquin verenigt in totaal circa 40 locaties in de kinder-, peuter- en tussenschoolse opvang en meer dan 30 scholen in het primair onderwijs met een rooms-katholieke en protestantschristelijke grondslag in de regio West-Brabant en Tholen. Wij spelen met circa 530 fte in op het veranderend ontwikkelen van circa 8500 kinderen en creëren ruimte voor creatief denken, talentontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren in een steeds verdergaande digitale (leer)omgeving. Dat stelt ook eisen aan onze medewerkers op het gebied van ICT en big data. In deze beweging stellen we het gedachtegoed van ‘it takes a village to raise a child’ voorop, waarin een cultuur van bezieling, verbondenheid en vertrouwen centraal staat.

 

Lowys Porquin zoekt het partnerschap met ouders en andere stakeholders, is een kritische sparringpartner naar de overheid toe en is kritisch op het bieden van oplossingen voor maatschappelijke problemen vanuit onze visie op kinderopvang en onderwijs. De koers van onze organisatie is opgenomen in het Koersplan LPS 2020-2022.

 

ICT maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van Lowys Porquin. Wij zijn goed digitaal uitgerust en digitale ontwikkelingen gaan de komende jaren in een hoog tempo door. Specifieke aandacht hebben we voor de kansen die dit onze kinderopvang en ons onderwijs biedt met smartphones, tablets, social media, big data en het internet. Maar ook hebben we aandacht voor de risico’s, zoals cybersecurity, de bescherming van persoonsgegevens en de effecten van ICT op de medewerkers.

 

De Erkende Toezichthouder zoekt voor Lowys Porquin een:

 

 

Lid voor de Raad van Toezicht

 

Profiel ICT-Governance & Datamanagement

 

 

Lowys Porquin zoekt een toezichthouder ‘nieuwe stijl’ voor de Raad van Toezicht (RvT), die kan inspireren en versterken in de verdergaande digitale ontwikkelingen waar onze vernieuwende kinderopvang en onderwijs mee te maken krijgen. Een collega toezichthouder die vanuit ondernemerschap op integrale wijze goed toezicht kan houden op onze ICT-besturing en -beleid. Die kansen en risico’s doorziet en ethische dilemma’s bespreekbaar kan maken.
 

Het profiel van de RvT als team
We hebben als team een integere, verantwoordelijke en onafhankelijke opstelling met een sterk normbesef. Door onze reflectieve houding en relativeringsvermogen zijn we open en toegankelijk. We leveren een bijdrage aan de strategische discussies en de betekenis daarvan in de praktijk op het gebied van bijvoorbeeld het op de juiste manier inzetten van big data, het waarborgen van veilig en educatief verantwoord internetgebruik, het landschap aan applicaties, cloudopslag, het gebruik van mobiele gegevensdragers, het risico op datalekken enzovoorts.

We hanteren een stijl van toezicht houden waarin vertrouwen, rechtvaardigheid en enthousiasme leidend is en waarin respect en ruimte voor het College van Bestuur en de RvT tot zijn recht komen. We willen inspireren en stimuleren in de verbeteringen naar wat goed, ethisch en veilig is en waar digitale mogelijkheden liggen voor de organisatie.

 

We hechten er belang aan dat de kandidaat deskundig is op het gebied van ICT en datamanagement voor maatschappelijke organisaties, en de juiste rol pakt binnen de governance van een groot stichtingsbestuur. We nodigen nadrukkelijk ook aankomend toezichthouders uit om te reageren. Ons team bestaat uit 5 leden waarvan drie mannen en twee vrouwen, die aanvullend op onderstaand profiel de volgende aandachtsgebieden kent: kwaliteit kinderopvang en onderwijs, leiderschap, samenwerking & organisatieverandering, financiële en maatschappelijke impact en huisvesting.

Kwaliteiten en persoonskenmerken

Als basis gelden voor ieder lid van de RvT de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de missie, visie en organisatiecultuur van Lowys Porquin en Stichting LPS Brabantse Wal.
 • Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl, is reflectief op het eigen handelen en laat het vermogen tot relativeren zien.
 • Ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de organisatie en is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke, onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren
 • Is proactief, onafhankelijk en laat een open, constructief kritische houding zien die bijdraagt aan de doelstellingen.
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Heeft lef en is van meerwaarde als ‘critical friend’.
 • Heeft een WO werk- en denkniveau.
   

Aandachtsgebied ICT-Governance & Datamanagement

De specifieke kwalificaties voor dit profiel zijn:

 • Heeft strategisch inzicht in het ICT en data landschap van maatschappelijke organisaties.
 • Is vakdeskundig op het gebied van ICT-besturing en datamanagement op integrale wijze, onder andere in relatie tot techniek, financiën, human resource, jurisprudentie, organisatie en educatie.
 • Kent de toepassingen van wet- en regelgeving op het gebied van dataopslag, cybersecurity, bescherming van persoonsgegevens (AVG) enzovoorts.
 • Heeft ervaring met en kan toezien op de impact en (on)mogelijkheden van ICT-besturing en -beleid met onderliggend datamanagement, en kent de complexe en ethische vraagstukken uit de praktijk.
 • Heeft een ondernemende en onderzoekende houding, die het CvB uitstekend kan adviseren.
 • Stelt waarderende vragen en hanteert een expressieve communicatiestijl, die creatief, gedreven en vlot is.
 • Kan het gesprek uitstekend voeren over alternatieven en nieuwe concepten. Die vindingrijk is in het geven van adviezen voor complexe problemen op het gebied van digitalisering.

  

Wat kunt u van Lowys Porquin verwachten?

U houdt toezicht op een gezonde organisatie en gaat samenwerken met collega toezichthouders die een goed en divers team vormen. Lowys Porquin hanteert de codes voor goed bestuur in het onderwijs en de kinderopvang als uitgangspunt voor het handelen, en heeft reglementen voor bestuur en toezicht en een toezichtplan opgesteld. Het honorarium voor de RvT is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor OnderwijsInstellingen en Kinderopvang (VTOI-NVTK). Meer informatie over de organisatie vindt u op deze website. 

 

Meer informatie en reageren

De Erkende Toezichthouder verzorgt de selectie en voert, in het kader van de voorselectie, kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten. Op dinsdag 15 maart 2021 presenteert De Erkende Toezichthouder deze voorselectie aan de selectiecommissie van Lowys Porquin. Er vindt op uitnodiging een sollicitatiegesprek plaats met de selectiecommissie op donderdag 25 maart 2021. Het door de RvT benoemde lid start per 8 april 2021 met de nieuwe functie.

 

Caroline Wijntjes, Founder van De Erkende Toezichthouder voert de kennismakingsgesprekken op dinsdag 9 en woensdag 10 maart 2021 ten behoeve van de voorselectie. Zij is tevens bereikbaar tijdens kantooruren voor nadere informatie op +31 6 17434062 of b.g.g. 085 – 1309239. U kunt uw motivatie richten aan de selectiecommissie onder vermelding van Vacature RvT Lowys Porquin en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zondag 21 februari 2021.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.