Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Vacature lid Raad van Toezicht

Lowys Porquin (spreek uit als lowies porkwien) staat voor het bieden van een vertrouwde omgeving, ruimte voor ontwikkeling, het creëren en goed voorbereid zijn op het burgerschap in een mondiale leef-, leer- en werkomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

 

Lowys Porquin verenigt in totaal meer dan 30 scholen in het primair onderwijs en circa 40 locaties in de kinder-, peuter- en tussenschoolse opvang met een rooms-katholieke en protestantschristelijke grondslag in de regio West-Brabant en Tholen. Wij spelen met circa 530 fte in op het veranderend ontwikkelen van circa 8500 kinderen en creëren ruimte voor creatief denken, talentontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren in een steeds verdergaande digitale leeromgeving. In deze beweging stellen we het gedachtegoed van ‘it takes a village to raise a child’ voorop, waarin een cultuur van bezieling, verbondenheid en vertrouwen centraal staat.

 

Wij zoeken het partnerschap met ouders en andere stakeholders, zijn een kritische sparringpartner naar de overheid toe en zijn kritisch op het bieden van oplossingen voor maatschappelijke problemen vanuit onze visie op onderwijs en kinderopvang. De koers van onze organisatie is opgenomen in het Koersplan 2018-2020.

 

Op het gebied van huisvesting heeft Lowys Porquin de Groene Pluim ontvangen, omdat wij serieus werk maken van duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo plaatsen we zonnepanelen op onze scholen en werken we aan verbetering van het binnenklimaat van onze gebouwen. Samen met de gemeenten in ons werkgebied, werken we aan duurzame nieuwbouw en renovatie en op steeds meer plaatsen aan integrale kindcentra.

 

De Erkende Toezichthouder zoekt voor Lowys Porquin een:

 

 

Lid voor de Raad van Toezicht

Profiel Huisvesting

 

 

Lowys Porquin zoekt een toezichthouder ‘nieuwe stijl’ voor de Raad van Toezicht (RvT), die kan inspireren en versterken in de beweging die samenwerking en vernieuwende kinderopvang en onderwijs met zich meebrengt. Een collega toezichthouder die goed toezicht kan houden op een gezonde en veilige leef- en leeromgeving en die de kansen en risico’s van integrale huisvesting, ondernemerschap en vernieuwingskracht laat zien.
 

Het profiel van de RvT als team
We hebben als team een integere, verantwoordelijke en onafhankelijke opstelling met een sterk normbesef. Door onze reflectieve houding en ons relativeringsvermogen zijn we open en toegankelijk. We leveren een bijdrage aan de strategische discussies over samenwerkingen en de ontwikkeling van de organisatiecultuur en identiteit van de organisatie.
We hanteren een stijl van toezichthouden waarin vertrouwen, rechtvaardigheid en enthousiasme leidend is en waarin respect en ruimte voor het College van Bestuur en de RvT tot zijn recht komen.

 

We willen inspireren en stimuleren in de verbeteringen naar wat goed, gezond en veilig is en waar mogelijkheden liggen voor de organisatie.

 

We hechten er belang aan dat de kandidaat deskundig is op het gebied van onderwijshuisvesting en de juiste rol pakt binnen de governance van een groot stichtingsbestuur. We nodigen ook aankomend toezichthouders uit om te reageren. Ons team bestaat uit 5 leden, die aanvullend op onderstaand profiel de volgende aandachtsgebieden kent: kwaliteit kinderopvang en onderwijs, HRM, financiën en organisatie(verandering).

 

Kwaliteiten en persoonskenmerken

Als basis gelden voor ieder lid van de RvT de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de missie, visie en organisatiecultuur van Lowys Porquin en Stichting LPS Brabantse Wal.
 • Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl, is reflectief op het eigen handelen en laat het vermogen tot relativeren zien.
 • Ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de organisatie en is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke, onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren
 • Is proactief, onafhankelijk en laat een open, constructief kritische houding zien die bijdraagt aan de doelstellingen.
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Heeft lef en is van meerwaarde als ‘critical friend’.
 • Onderschrijft de rooms-katholieke en protestantschristelijke identiteit van de stichting.
 • Heeft een WO werk- en denkniveau.
   

Aandachtsgebied Huisvesting

De specifieke kwalificaties voor dit profiel zijn:

 • Heeft strategisch inzicht in de leef- en leeromgeving van kinderopvang en onderwijs.
 • Is vakdeskundig in integrale huisvesting van kinderopvang en onderwijs, ook in relatie tot (de wijze van) financiering, de relatie met de gemeente en duurzaamheid.
 • Heeft zicht op de impact van wet- en regelgeving van gebouw gebonden aspecten van kwalitatieve aard (brandveiligheid, binnenklimaat, etc.).
 • Heeft verstand van de technische kant van ICT (waaronder de infrastructuur in onze gebouwen) en heeft gevoel bij zaken als ICT-beveiliging en ICT-ontwikkelingen in het onderwijs.
 • Ondersteunt bij het politiek bestuurlijke netwerk.
 • Stelt waarderende vragen en hanteert een coöperatieve communicatiestijl.
 • Is een creatieve verbinder, die het gesprek kan voeren over alternatieven en nieuwe concepten. Die vindingrijk is in het geven van adviezen voor complexe problemen.

 

Dit lid van de RvT wordt benoemd op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Wat kunt u van Lowys Porquin verwachten?

U houdt toezicht op een gezonde organisatie en gaat samenwerken met collega toezichthouders die een goed team vormen. Lowys Porquin hanteert de codes voor goed bestuur in het onderwijs en de kinderopvang als uitgangspunt voor het handelen, en heeft reglementen voor bestuur en toezicht en een toezichtplan opgesteld. Het honorarium voor de RvT is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor OnderwijsInstellingen en Kinderopvang (VTOI-NVTK). Meer informatie over de organisatie vindt u elders op onze website. 

 

Meer informatie en reageren

De Erkende Toezichthouder verzorgt de selectie en voert, in het kader van de voorselectie, kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten. Op dinsdag 15 september 2020 presenteert De Erkende Toezichthouder deze voorselectie aan de selectiecommissie van Lowys Porquin.
Er vindt op uitnodiging een sollicitatiegesprek plaats met de selectiecommissie op donderdag 24 september 2020. Het door de RvT benoemde lid start per 1 november 2020 met de nieuwe functie.

 

Caroline Wijntjes, Founder van De Erkende Toezichthouder voert de kennismakingsgesprekken op maandag 7 en dinsdag 8 september 2020 in het kader van de voorselectie. Zij is tevens bereikbaar tijdens kantooruren voor nadere informatie op +31 6 17434062 of b.g.g. 085 – 773 41 70. U kunt uw motivatie richten aan de selectiecommissie onder vermelding van Vacature RvT Lowys Porquin en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zaterdag 22 augustus 2020.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.