Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering
van de stichting en alle daartoe behorende scholen.

Het uit 2 leden bestaande College van Bestuur legt zich toe op beleidsbepaling en implementatie daarvan. Het bestuur en het toezicht van de organisatie is ingericht mede op basis van hetgeen daarover is opgenomen in de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs die is vastgesteld als leidraad voor goed bestuur door de PO-raad (brancheorganisatie van het primair onderwijs).

S.J. Cépèro
Voorzitter

E.J.M. Kooijmans
Plaatsvervangend voorzitter


 

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle op de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur. Statutair is vastgelegd dat, naast andere wettelijke bevoegdheden, de Raad van Toezicht op de beleidsterreinen Identiteit en Kwaliteit specifieke bevoegdheden heeft ten aanzien van door het College van Bestuur voorgestane beleidsontwikkelingen.

De Raad van Toezicht bestaat uit personen met een diversiteit aan deskundigheden. De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit de regio waarin de scholen gevestigd zijn. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op basis van een bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw drs. A.L. Broekmeijer, voorzitter

De heer drs. D.D.P. van Zundert R.A., plv. voorzitter

 

De heer J.J.M. van Gastel
Mevrouw mr C.C.W.G.M. Janssens

De heer A. Verdoorn
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle scholen binnen de Lowys Porquinstichting. De GMR is van belang voor het goed functioneren van de stichting in al haar doelstellingen.

De GMR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen en kan hiervoor voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur voert het overleg met de GMR. De GMR bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders.

Het bestuur van de GMR is als volgt samengesteld:
Voorzitter : de heer J. Bennaars
Penningmeester : mevrouw M. Schouten
Ambtelijk secretaris : mevrouw S. Smits

Secretaris : mevrouw K. Clarijs-Groenendijk

Leden:

Mevrouw J.L.M. Bruijs

De heer F. Cox

De heer F.J.A. Goossens

Mevrouw M.E.E. Kokke

Mevrouw A.P.M. van Meer

De heer M.L.H. Ridderhof

Mevrouw J.C.M. Spaninks

Mevrouw C.W.M. van Straaten-Lisman

Mevrouw S.G.C. Verstappen

Mevrouw M. van Wijngaarden-Huijgens

Adres secretariaat
GMR Lowys Porquinstichting
gmr@lpsnet.nl

 

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze MR is van belang voor het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen.

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden met betrekking tot de school en kan hiervoor voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur en/of het College van Bestuur.

De directeur van de school voert namens het College van Bestuur het overleg met de MR.

De MR heeft minimaal 4 en maximaal 8 leden (afhankelijk van de grootte van de school) en bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders.

 

Het Breed Beraad

Het Breed Beraad bestaat uit de directeuren van alle scholen van de stichting, de vestigingsmanagers van de kinderopvang en het College van Bestuur. Het Breed Beraad wordt voorgezeten door één van de leden van het Breed Beraad.

Eén van de leden van de Raad van Toezicht woont de vergadering van het Breed Beraad als toehoorder bij. Het Breed Beraad vergadert 8 tot 9 maal per jaar.

Het Breed Beraad:

  • adviseert en informeert het College van Bestuur op alle gebieden betreffende het onderwijs en doet voorstellen, gericht op verbetering van het onderwijs op bestuurs- en schoolniveau;
  • overlegt over zaken met betrekking tot uitvoering van het beleid;
  • bespreekt aangelegenheden betreffende de goede gang van zaken van het onderwijs. 


 

Bestuursbureau

Het College van Bestuur wordt ondersteund door:

 

Bert Schluter

Directeur onderwijs               

Rinus Davidse

Directeur kinderopvang

Ronald Jaspers

Beleidsmedewerker financiën onderwijs

Marina Krijger

Beleidsmedewerker financiën kinderopvang

Karen Faber

Beleidsmedewerker organisatiecultuur

Ingrid van den Boom

Boekhoudkundig medewerker kinderopvang

Louis van Loon

Beleidsmedewerker personeel

Wilma van Gorsel

Contractadministratie kinderopvang

Annouck Leest

Personeelsfunctionaris

Carla Carton

Contractadministratie kinderopvang

Marion Videler

Personeelsfunctionaris

Lianne Segers

Pedagoge / kwaliteit kinderopvang

Josca Snoek

Office manager

Connieta Martens

Secretaresse kinderopvang

Marieke Toussa

Bestuurssecretaresse

 

Jaap van der Wal

Beleidsmedewerkers huisvesting

 

Gerard Bosters

Beleidsmedewerker huisvesting