Zoek een school   Documenten   Privacybeleid  

Klaar voor 2015-2017 met het vizier op 2020

De Lowys Porquinstichting heeft een beleid geformuleerd met algemene doelstellingen die richtinggevend zijn op een 5-tal resultaatgebieden voor de jaren 2015-2017 met het vizier op 2020.

Zo ondersteunen wij onze scholen om de kinderen zich met kennis
en vaardigheden te laten ontplooien tot sociale en gelukkige mensen.

 

# 1. Identiteit van de Lowys Porquinstichting en de scholen

Op een adequate, haalbare en zinvolle wijze leven en werken vanuit bezieling en vertrouwen.  Elke school als veilige plek voor ieder kind, elke ouder en elk teamlid.

 

# 2. Diversiteit in het onderwijsaanbod

Alle scholen binnen de Lowys Porquinstichting profileren en specialiseren zich met een eigen onderwijsconcept met aandacht
voor zingeving, duurzaamheid en leerlinggericht onderwijs.

 

# 3. 21st Century skills

De Lowys Porquinstichting beschouwt het personeel als grootste bezit met daarbij bijzondere aandacht voor welbevinden, taakgerichtheid en ruimte voor ontwikkeling.

21st Century skills zijn competenties die richtinggevend en ondersteunend zijn in het veranderende leren van kinderen.

# 4. Scholing en professionalisering

De Lowys Porquinstichting geeft sturing aan professionele medewerkers en onderwijsinnovatie en investeert nadrukkelijk in het ontwikkelen van een sterke managementstructuur om continue kwaliteit te garanderen.

 

# 5 Voorbereid op de toekomst

Op alle niveaus is in het beleid op een verantwoorde wijze invulling gegeven om de Lowys Porquinstichting optimaal voor te bereiden
op de toekomst:

  • Innovatief en gedegen kwaliteitsbeleid
  • Strategisch huisvestingsbeleid
  • Beleid op het ontwikkelen van integrale kindcentra en brede scholen
  • Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen
  • Actief werken aan een partner- en netwerkorganisatie
  • Op ontwikkeling gericht personeelsbeleid
  • Expertise en innovatie Centrum
  • Ouderparticipatie op educatief en pedagogisch vlak
  • GMR/MR: inspraakorgaan onderwijs
  • PVT/oudercommissie: inspraakorgaan kinderopvang